سید ابراهیم رئیسی آسمانی شد

کارنامه شهیدجمهور

رصد وعده ها

مهمترین وعده ها

در این بخش پیشرفت مهمترین وعده های شهید سید ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم رصد و گزارش می شود. این وعده ها در دو بخش اصلی تقسیم بندی می شوند:
  • وعده های انتخاباتی
  • وعده های دولت
رئیسی سنج

“رئیسی سنج” سامانه نظارت مردمی بر میزان تحقق وعده های شهید سید ابراهیم رئیسی 

رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت سیزدهم

برای وعده‌ها روز شمار معین کنید

یک کاری که می گویید این کار را خواهم کرد، تخمین بزنید که این چه مدتی طول خواهد کشید، و روزشمار معین کنید و دانه دانه تعقیب کنید.

رئیسی سنج سامانه رصد وعده های دولت

آخرین وعده ها

آخرین وعده های دولت سیزدهم

وعده های محقق شده

آخرین وعده های محقق شده دولت
سامانه معرفی مدیران

سامانه معرفی مدیران

یکی از وعده های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی با ایجاد سامانه معرفی مدیران محقق شد
0

وعده های داده شده

0

ماه باقی مانده

0

وعده های محقق شده

% 0

تحقق وعده ها

0

وعده های در حال انجام